Hướng dẫn sửa nội dung trang chủ

1 Đăng nhập

2 Vào Trang > Trang chủ để chỉnh sửa

3 Mở trang chủ web trên màn hình máy tính khác hoặc trình duyệt khác để đối chiếu so sánh cho dễ

4 Chỉnh sửa nội dung phù hợp

Bấm Save changes để lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa

5 Bấm Cập nhật để lưu các thay đổi

Bấm nút Cập nhật để cập nhật cả trang chủ
Sau khi cập nhật, sẽ có thông báo đã cập nhật