Hướng dẫn tạo mới/ chỉnh sửa Bài viết

1 Đăng nhập tài khoản quản trị tại đây duhocnammy.com

2 Vào Bài viết > Tạo mới hoặc Chỉnh sửa bài viết cũ

Bắt đầu chỉnh sửa

Hướng dẫn chèn ảnh nhanh vào bài viết

1 Bấm vào dấu “+” > Ảnh